How to use LYNPARZA (olaparib) in adjuvant setting

An oral, chemotherapy-free adjuvant treatment for patients with gBRCAm, high-risk, HER-2 negative early breast cancer1

Which patients can benefit from treatment with LYNPARZA?1

 

LYNPARZA is indicated as monotherapy or in combination with endocrine therapy for the adjuvant treatment of adult patients with germline BRCA1/2 mutations, who have HER2-negative, high-risk early breast cancer previously treated with neoadjuvant or adjuvant chemotherapy. Patients must have tested positive for deleterious or suspected deleterious, germline BRCA1/2 mutation before LYNPARZA treatment initiation.

Lynparza is also indicated for metastatic gBRCA1/2m breast cancer, full indication can be found in the product information on FASS.se

 

Lynparza is reimbursed for early gBRCAm high-risk triple negative breast cancer2

Lynparza har begränsad subvention som:

monoterapi för adjuvant behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått neoadjuvant kemoterapi och inte uppnått fullständig patologisk respons och där behandling med kapecitabin inte är lämplig samt som monoterapi för patienter med BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått adjuvant kemoterapi.

test.png

Adapted by AstraZeneca from references 1,3-4

LYNPARZA treatment — Dosing and treatment duration1

 • LYNPARZA is an oral, chemotherapy-free treatment that patients can take at home.
 • LYNPARZA tablets can be used as monotherapy or in combination with endocrine therapy.
 • The recommended dose of LYNPARZA as monotherapy or in combination with endocrine therapy is 300 mg (two 150 mg tablets) taken twice daily, with or without food.
 • Patients can be treated with LYNPARZA for up to 1 year, or until disease recurrence or unacceptable toxicity if that occurs first.

An oral treatment patients can take at home1

With or without endocrine therapy, based on your patient’s hormone receptor status1

Up to 1 year treatment duration1

LYNPARZA-associated adverse events and their management1

 

 • The adverse events associated with LYNPARZA in clinical trials are generally of mild or moderate severity (grade 1 or 2) and do not generally require treatment discontinuation.
 • Treatment may be interrupted to manage adverse reactions, and a 100 mg tablet is available for dose reduction, if needed. The recommended dose reduction is to 250 mg (150 and 100 mg tablets) twice daily, and then to 200 mg (two 100 mg tablets) twice daily, if a further dose reduction is required.
 • A complete blood count is recommended before starting the treatment, once a month during the first 12 months of treatment, and periodically thereafter to monitor for clinically significant changes in any of the parameters.


More specific information about safety in LYNPARZA SPC.

 

Infographic

Lynparza safety and management.

Download infographic

Dosing Card

How to use Lynparza in early breast cancer.

Download dosing card

Lynparza (olaparib) Antineoplastiska läkemedel, övriga antineoplastiska läkemedel, PARP-hämmare. ATC-kod: L01XK01 Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg. Rx.

 

Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg.

Indikationer:

Bröstcancer:

1)Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2 mutation som har HER2 negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och en taxan som (neo)adjuvant behandling eller som behandling för metastaserad sjukdom, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptor (HR) positiv bröstcancer ska också ha progredierat under eller efter tidigare endokrin behandling eller anses olämpliga för endokrin behandling.

(EF) = Ingår inte i förmånen

2) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi eller i kombination med endokrin terapi som adjuvant behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ tidig bröstcancer med hög risk som tidigare behandlats med neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi.

(F) = Ingår i förmånen med begränsning. Subventioneras endast som monoterapi för adjuvant behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått neoadjuvant kemoterapi och inte uppnått fullständig patologisk respons och där behandling med kapecitabin inte är lämplig samt som monoterapi för patienter med BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått adjuvant kemoterapi.

Dosering: Behandling med Lynparza ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av cancerläkemedel.

 

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Amning under behandlingen och 1 månad efter den sista dosen.

 

Varningar och försiktighet:

Lynparza får inte användas under graviditet.

Hematologisk toxicitet: Provtagning vid initiering av behandlingen och därefter månatliga kontroller av fullständig blodstatus rekommenderas under de första 12 behandlingsmånaderna och därefter med jämna mellanrum. Om en patient får allvarlig hematologisk toxicitet eller är beroende av blodtransfusioner, ska behandlingen med Lynparza avbrytas och lämpliga blodtester göras.

 

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi: Om MDS/AML misstänks ska patienten remitteras till en hematolog för vidare utredning, inklusive benmärgsanalys och blodprovtagning för cytogenetik. Om MDS/AML bekräftas efter utredning avseende långvarig hematologisk toxicitet ska Lynparza sättas ut och patienten ska erhålla lämplig behandling.

 

Senaste översyn av Produktresumén: 20231005

För ytterligare information och priser se www.fass.se.

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00. www.astrazeneca.se

References: 

 1. Lynparza SPC

 2.  

  https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2023-10-20-lynparza-ingar-i-hogkostnadsskyddet-for-ytterligare-patientgrupper.html?query=Olaparib  Accessed 25.3.2024

 3. Tutt ANJ, Garber JE, Kaufman B, et al. Adjuvant olaparib for patients with BRCA1- or BRCA2-mutated breast cancer. N Engl J Med. 2021;384(25):2394-2405. 4. Tutt ANJ, et al. Pre-specified event driven analysis of overall survival (OS) in the OlympiA phase III trial of adjuvant olaparib (OL) in germline BRCA1/2 mutation (gBRCAm) associated breast cancer. Presented at: 2022 ESMO Virtual Plenary Session; March 16-18, 2022. 5. Geyer, et al. Overall survival in the OlympiA phase III trial of adjuvant olaparib in patients with germline pahtogenic variants in BRCA1/2 and high-risk early breast cancer.Ann Oncol. 2022;33(12):1250-1268

AstraZeneca and MSD have an alliance regarding the product Lynparza