TAGRISSO (osimertinib)

TAGRISSO (osimertinib) är rekommenderat i det Svenska nationella vårdprogammet för lungcancer1

 

Patienter med påvisad aktiverande mutation i EGFR och PS 0–3 bör erbjudas behandling med en EGFR-TKI. Förstahandsval är något av 2:a eller 3:e generationens EGFR-TKI (afatinib, dakomitinib eller osimertinib).1

Hos patienter med EGFR-positiv NSCLC, stadium IB-IIIA, som genomgått komplett kirurgisk resektion rekommenderas adjuvant behandling med osimertinib. Behandlingen ges upp till tre år. Hos patienter där konventionell adjuvant cytostatikabehandling planeras ges denna enligt klinisk praxis innan behandling med osimertinib påbörjas.1

Vid tumörprogress under behandling med 1:a eller 2:a generationens EGFR-TKI (gefitinib, erlotinib, afatinib eller dakomitinib) och påvisad T790M-resistensmutation i EGFR bör behandling ges med osimertinib.1

Tobaksrökning är den i särklass viktigaste enskilda faktorn som orsakar lungcancer, och förklarar 80–90 % av alla nya fall i Sverige.1

Rökning är den viktigaste bakomliggande orsaken till lungcancer, men även aldrig-rökare drabbas. Betraktat som en separat diagnos hade lungcancer hos personer som aldrig rökt ändå utgjort den 7:e vanligaste cancerdödsorsaken i världen.1

Lungcancer ger ofta subtila symtom tidigt i förloppet. Vid nytillkomna långvariga luftvägssymtom, bröst- eller skuldersmärta utan annan förklaring eller tillkomst av blodig hosta skall patienten remitteras för lungröntgen eller annan radiologisk undersökning av torax.1

Kort om TAGRISSO

TAGRISSO innehåller den aktiva substansen osimertinib och är en tredje generationens irreversibel EGFR-tyrosinkinashämmare.4

TAGRISSO är utvecklat för att hämma EGFR med sentiviserande mutationer i exon 19 och L858R2,3. TAGRISSO hämmar också resistenta mutationer i T790M.3,4

Osimertinib passerar blod-hjärnbarriären snabbt och är homogent fördelat över alla delar av hjärnan hos både studerade patienter med hjärnmetastaser och friska frivilliga.2

Osimertinib var i en randomiserad fas III-studie (FLAURA), hos patienter med tidigare obehandlad NSCLC och aktiverande EGFR-mutationer av typen del19 eller L858R, associerad med förlängd PFS i jämförelse med 1:a generationens EGFR-TKI gefitinib eller erlotinib.Förlängd PFS sågs även hos patienter med CNS-metastaser, som kunde vara med i denna studie.1

Film om TAGRISSOs registeringsstudier

Här kan du se en kort översikt över FLAURA och ADAURA-studierna som visar effekten av TAGRISSO vid icke småcellig lungcancer.

 

 

SE-10802

TAGRISSO är godkänt för användning vid följande indikationer:2

 • första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer har aktiverande EGFR-mutationer.
 • adjuvant behandling efter fullständig tumörresektion hos vuxna patienter med stadium IB-IIIA icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer har epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) exon 19-deletioner eller exon 21 (L858R) substitutionsmutationer
 • behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad EGFR T790M-mutationspositiv NSCLC.

 

Hur används TAGRISSO?2

 • 80 mg en gång per dag.
 • TAGRISSO är en tablett som tas med eller utan mat samma tid varje dag.
 • TAGRISSO kan lösas upp i vatten, se bipacksedel för instruktioner.
 • TAGRISSO ska inte tuggas, krossas eller delas.

Referenser

 1. Nationellt vårdprogram lungcancer. 2023-05-24. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/vardprogram/

 2. Produktresumé (SmPC) Tagrisso, FASS.se

 3. Cross DAE, Ashton SE, Ghiorghiu S, et al. AZD9291, an irreversible EGFR TKI, overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer. Cancer Discov. 2014;4(9):1046-1061

 4. Ramalingam SS, Yang JCH, Lee CK, et al. Osimertinib as first-line treatment of EGFR mutation-positive advanced non–small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2017;35:1-11. doi:10.1200/JCO.2017.74.7576

TAGRISSO (osimertinib)

 

Filmdragerade tabletter 40 mg och 80 mg.

Rx, F=ingår i förmånen. Övriga antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. ATC-kod: L01EB04.

 

Indikation: TAGRISSO som monoterapi är indicerat för:

• adjuvant behandling efter fullständig tumörresektion hos vuxna patienter med stadium IB-IIIA icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer har epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) exon 19-deletioner eller exon 21 (L858R) substitutionsmutationer.

• första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC vars tumörer har aktiverande EGFR-mutationer.

• behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad EGFR T790M-mutationspositiv NSCLC.

 

Utvärdering av mutationsstatus: Innan TAGRISSO förskrivs måste positivt EGFR -mutationsstatus fastställas av ett kliniskt laboratorium med en validerad testmetod. Mutationstestet kan utföras på vävnadsprov eller från cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) från ett plasmaprov.

 

Varningar och försiktighet: Om interstitiell lungsjukdom (ILD) diagnostiseras ska TAGRISSO utsättas. Innan behandling påbörjas ska patienten informeras om tecken och symtom på Stevens-Johnsons Syndrom. Om tecken och symtom som tyder på SJS uppkommer bör Tagrisso avbrytas eller omedelbart sättas ut.

 

Förpackning: 30 tabletter (3 st blisterark) i styrkorna 40 mg och 80 mg.

 

Senaste översyn av Produktresumén 2022-03-24

För övrig information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och aktuella priser, se www.fass.se. AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00.