Bröstcancer

Välkommen till terapiområde bröstcancer

Här finner ni AstraZenecas samlade information om forskning, klinisk praxis och utbildning inom bröstcancerområdet, för dig som träffar, behandlar och vårdar bröstcancerpatienter i ditt arbete. Varmt välkomna att kontakta oss om ni har frågor!

 

Utbildningar

Anmäl dig till våra utbildningar för att fördjupa dina kunskaper om bröstcancer.

Gå till våra utbildningar

Beställbart material

Besök vår webshop för att ladda ner eller beställa material om bröstcancer och AstraZenecas läkemedel.

Gå till vårt material

Kliniska prövningar

Läs mer om AstraZenecas pågående kliniska prövningar inom bröstcancer.

Gå till våra studier

Aktuellt

Short interview with Prof. Per Hall about Breast Cance

Short interview with Hans Enchrona

 

AstraZenecas studier och läkemedel inom bröscancerområdet

AstraZeneca har sedan 40 år tillbaka bidragit till forskning och framsteg inom bröstcancervården, med mediciner som spelar en viktig roll för att individer med bröstcancer ska få bästa möjliga behandling. Vi arbetar med att ta fram nya alternativ som kan ge bättre utfall i patientgrupper där de kliniska resultaten hittills varit otillfredsställande.

Läs mer om våra senaste studier nedan eller klicka vidare till våra läkemedel mot bröstcancer för fördjupad information.

Fördjupning i kliniska studier

DESTINY Breast03-studien

Längre totalöverlevnad och lägre risk för sjukdomsprogression med Enhertu jämfört med trastuzumab emtansin vid HER2-positiv bröstcancer.

Läs studiesammanfattning

DESTINY Breast04-studien

Lägre risk för sjukdomsprogression och död med Enhertu jämfört med cytostatika vid HER2-låg bröstcancer.

Läs studiesammanfattning

OlympiA-studien

Längre invasiv sjukdomsfri, fjärrmetastas-fri och total överlevnad med Lynparza jämfört med placebo vid nedärvd BRCA-muterad tidig bröstcancer.

Läs studien

▼ENHERTU (trastuzumab deruxtekan)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

ENHERTU® (trastuzumab deruxtekan) 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning, Rx, EF=Ingår inte i förmånen, L01FD04 Monoklonala antikroppar Indikationer:

Bröstcancer

  • HER2-positiv bröstcancer

Enhertu som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer som tidigare har fått en eller fler behandlingsregimer riktade mot HER2.

  • HER2-låg bröstcancer

Enhertu som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-låg bröstcancer som tidigare fått kemoterapi för metastaserad sjukdom eller utvecklat recidiv under eller inom 6 månader efter avslutad adjuvant kemoterapi (se avsnitt 4.2).

Icke småcellig lungcancer (NSCLC)

  • Enhertu som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med avancerad NSCLC vars tumörer har en aktiverande HER2 (ERBB2)-mutation och som behöver systemisk behandling efter platinumbaserad kemoterapi med eller utan immunterapi.

Magsäckscancer

  • Enhertu som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med avancerat HER2-positivt adenokarcinom i magsäcken eller gastroesofageala övergången (GEJ), som tidigare genomgått en trastuzumabbaserad regim.

Dosering:

Bröstcancer och NSCLC

Rekommenderad dos Enhertu är 5,4 mg/kg givet som intravenös infusion en gång var tredje vecka (21-dagarscykler) fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Magsäckscancer

Rekommenderad dos Enhertu är 6,4 mg/kg givet som intravenös infusion en gång var tredje vecka (21-dagarscykler) fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

 

Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Alla som ordinerar Enhertu måste ta del av utbildningsmaterial till patienter/vårdgivare. För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera märkningen på injektionsflaskorna för att säkerställa att det läkemedel som bereds och administreras är Enhertu (trastuzumab deruxtekan) och inte trastuzumab eller trastuzumab emtansin. Enhertu kan orsaka interstitiell lungsjukdom (ILD/pneumonit) och ska då tillfälligt eller permanent sättas ut beroende på grad. Enhertu kan även orsaka neutropeni, minskad vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF) och embryofetal toxicitet. Före varje dos Enhertu ska patienterna premedicineras med en kombinationsbehandling med två eller tre läkemedel för förebyggande av illamående och kräkningar. (t.ex. dexametason tillsammans med antingen en 5-HT3-receptorantagonist och/eller en NK1-receptorantagonist.)

Ges med försiktighet till patienter med måttlig till svår nedsatt leverfunktion. Graviditet, amning, preventivmetod och fertilitet: Graviditetsstatus hos fertila kvinnor ska fastställas innan Enhertu sätts in. Kvinnor som behandlas med Enhertu ska använda preventivmedel under och i minst 7 månader efter den sista dosen. Kvinnor ska inte amma under behandlingen med Enhertu och i 7 månader efter den sista dosen. Män med fertil kvinnlig partner ska informeras om att använda effektiva preventivmedel under behandlingen med Enhertu och i minst 4 månader efter den sista dosen. Enhertu kan försämra reproduktionsförmågan och fertiliteten hos män. För fullständig produktinformation samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2023-10-18. Innehavare av godkännande för försäljning: Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstrasse 48, 81379 München, Tyskland. Ombud: Daiichi Sankyo Nordics ApS, Tel: +46 (0) 40 699 2524.

Referenser:

Baserad på senast publicerad SmPC på fass.se

                                                                          

SE/ENH/12/23/0002/08.12.2023

 

 

Lynparza (olaparib)

Antineoplastiska läkemedel, övriga antineoplastiska läkemedel, PARP-hämmare. ATC-kod: L01XK01 Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg. Rx.

Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg.

Indikation:

Bröstcancer:

1) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2‑mutation som har HER2‑negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och en taxan som (neo)adjuvant behandling eller som behandling för metastaserad sjukdom, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptor (HR)‑positiv bröstcancer ska också ha progredierat under eller efter tidigare endokrin behandling eller anses olämpliga för endokrin behandling.

(EF) = Ingår inte i förmånen

2) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi eller i kombination med endokrin terapi som adjuvant behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ tidig bröstcancer med hög risk som tidigare behandlats med neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi.

(F) = Ingår i förmånen med begränsning. Subentioneras endast som monoterapi för adjuvant behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått neoadjuvant kemoterapi och inte uppnått fullständig patologisk respons och där behandling med kapecitabin inte är lämplig samt som monoterapi för patienter med BRCA1/2-muterad trippelnegativ bröstcancer som fått adjuvant kemoterapi.

Adenokarcinom i pankreas: Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med nedärvda BRCA1/2‑mutationer som har metastaserande adenokarcinom i pankreas och som inte har progredierat efter minst 16 veckors platinumbehandling inom en första linjens cytostatikaregim.

EF = Ingår inte i förmånen. 

Dosering: Behandling med Lynparza ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av cancerläkemedel.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Amning under behandlingen och 1 månad efter den sista dosen.

Varningar och försiktighet:

Lynparza får inte användas under graviditet.

Hematologisk toxicitet: Provtagning vid initiering av behandlingen och därefter månatliga kontroller av fullständig blodstatus rekommenderas under de första 12 behandlingsmånaderna och därefter med jämna mellanrum. Om en patient får allvarlig hematologisk toxicitet eller är beroende av blodtransfusioner, ska behandlingen med Lynparza avbrytas och lämpliga blodtester göras.

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi: Om MDS/AML misstänks ska patienten remitteras till en hematolog för vidare utredning, inklusive benmärgsanalys och blodprovtagning för cytogenetik. Om MDS/AML bekräftas efter utredning avseende långvarig hematologisk toxicitet ska Lynparza sättas ut och patienten ska erhålla lämplig behandling.

 

Senaste översyn av Produktresumén: 20231005

För ytterligare information och priser se www.fass.se.

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00. www.astrazeneca.se

 

Referenser

  1. ENHERTU produktresumé, www.fass.se

  2. Lynparza produktresumé, www.fass.se

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här