IMFINZI (durvalumab)

NSCLC Stadium III Rekommendation Nationellt Vårdprogram Lungcancer1

Adjuvant immunterapi med durvalumab bör övervägas till patienter med ett PD-L1-uttryck ≥ 1 % som inte progredierat på primär radiokemoterapi. Behandlingen ges till progress eller oacceptabel toxicitet, eller i högst 12 månader.

Indikationer inom lungcancer2

IMFINZI som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna vilkas tumörer uttrycker PD‐L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom inte har progredierat efter platinum-baserad radiokemoterapi (CRT).

IMFINZI i kombination med etoposid och antingen karboplatin eller cisplatin är indicerat för första linjens behandling av vuxna med avancerad småcellig lungcancer (ES-SCLC).

IMFINZI i kombination med tremelimumab och platinum-baserad cytostatikabehandling är indicerat för första linjens behandling av vuxna med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) utan sensibiliserande EGFR-mutationer eller ALK-positiva mutationer.

Informationsmaterial

Effekt och biverkningar för IMFINZI- data från PACIFIC

PACIFIC studien är den största fas III studien för Imfinzi vid icke-resektabel stadium III icke-småcellig lungcancer.

Läs mer

IMFINZI publikationer

Här kan du beställa särtryck på de senaste publikationerna för Imfinzi.

Beställ här

IMFINZI Mode of Action

In pre-clinical models, synergistic effect
when combining immunotherapy and radiotherapy.2

 

IMFINZI (durvalumab)

Verkningsmekanism2

Uttryck av liganden (proteinet) för programmerad celldöd (PD‐L1) är ett adaptivt immunsvar som hjälper tumörer att undvika upptäckt och eliminering av immunsystemet. PD‐L1 kan induceras av inflammatoriska signaler (t.ex. IFN‐gamma) och kan uttryckas på både tumörceller och tumörassocierade immunceller i tumörens mikromiljö. PD‐L1 blockerar T‐cellers funktion och aktivering via interaktion med PD‐1 och CD80 (B7.1). Genom att binda till dess receptorer reducerar PD‐L1 cytotoxisk T‐cellsaktivitet, proliferation och cytokinproduktion.

Durvalumab är en helt human, imunglobulin G1‐kappa (IgG1κ) monoklonal antikropp som selektivt blockerar interaktionen mellan PD‐L1 och PD‐1 respektive CD80 (B7.1). Durvalumab inducerar inte antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC). Selektiv blockad av interaktioner mellan PD‐L1/PD‐1 och PD‐L1/CD80 förstärker antitumörimmunsvar och ökar T-cellsaktiveringen.

Kombinationen av tremelimumab (en CTLA-4-hämmare) och durvalumab (en PD-LI-hämmare) verkar för att öka antitumör-T-cellsaktiveringen och -funktionen i flera stadier av immunsvaret, vilket resulterar i bättre antitumörsvar. I murina syngena tumörmodeller resulterade dubbelblockad av PD-L1 och CTLA-4 i ökad antitumöraktivitet.

 

Effekt och säkerhet

IMFINZI som monoterapi är indicerat för2

 • Behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna vilkas tumörer uttrycker PD‐L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom inte har progredierat efter platinum-baserad radiokemoterapi (CRT)

 

Hur används IMFINZI?2

 • Behandling måste sättas in och övervakas av en läkare med erfarenhet av cancerbehandling.
 • Patienter med lokalt avancerad NSCLC ska utvärderas för behandling baserat på tumöruttryck av PD-L1 som bekräftats med en validerad analysmetod.
 • IMFINZI administreras som en intravenös infusion under 1 timme.
 • Dosering vid monoterapi, lokalt avancerad NSCLC: 10 mg/kg varannan vecka eller 1 500 mg var fjärde vecka.
 • Patienter med en kroppsvikt på 30 kg eller lägre måste få viktbaserad dos, ekvivalent till IMFINZI 10 mg/kg varannan vecka eller 20 mg/kg var fjärde vecka som monoterapi tills vikten ökat till över 30 kg.
 • Varaktighet av behandlingen: Fram till sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet eller i högst 12 månader.
 • Det rekommenderas att man fortsätter med behandlingen hos kliniskt stabila patienter med begynnande tecken på sjukdomsprogression tills sjukdomsprogression är bekräftad.
 • Doseskalering eller -reduktion rekommenderas inte. Behandlingssuppehåll eller utsättning kan krävas baserat på individens säkerhet och tolerans.

 

För fullständig information se FASS.se IMFINZI

Referenser

 1. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/vardprogram/stralbehandling2/#chapter-13-3-2-Stadium-III

 2. Produktresumé (SmPC) Imfinzi FASS.se

 3. Wilkins AC, Patin EC, Harrington KJ, et al. The immunological consequences of radiation-induced DNA damage. J Pathol 2019; 247: 606–614

 4. Lugade AA, Moran JP, Gerber SA, Rose RC, Frelinger JG, Lord EM. Local radiation therapy of B16 melanoma tumors increases the generation of tumor antigen-specifi c effector cells that traffi c to the tumor. J Immunol. 2005;174(12):7516-7523

 5. Reits EA, Hodge JW, Herberts CA, et al. Radiation modulates the peptide repertoire, enhances MHC class I expression, and induces successful antitumor immunotherapy. J Exp Med. 2006;203(5):1259-1271

IMFINZI® (durvalumab)

50 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning, L01FF03, Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar och antikroppsläkemedelskonjugat PD-1/PDL-1 (Programmerad celldödsprotein 1/dödsligand 1) hämmare, Rx, EF= ingår inte i förmånen.

Indikationer:

IMFINZI som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna vilkas tumörer uttrycker PD-L1 på ≥ 1 % av tumörceller och vilkas sjukdom inte har progredierat efter platinumbaserad radiokemoterapi (CRT).

IMFINZI i kombination med tremelimumab och platinumbaserad cytostatikabehandling är indicerat för första linjens behandling av vuxna med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) utan sensibiliserande EGFR-mutationer eller ALK-positiva mutationer.

IMFINZI i kombination med etoposid och antingen karboplatin eller cisplatin är indicerat för första linjens behandling av vuxna med avancerad småcellig lungcancer (ES-SCLC).

 

Dosering och administrering: IMFINZI administreras som intravenös infusion under 1 timme. Se produktresumén för information om dosering. Behandling måste sättas in och övervakas av en läkare med erfarenhet av cancerbehandling. Patienter med lokalt avancerad NSCLC ska utvärderas för behandling baserat på tumöruttryck av PD-L1 som bekräftats med en validerad analysmetod.

 

Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med IMFINZI eller IMFINZI i kombination med tremelimumab ska eller bör övervakas avseende tecken och symtom på immunmedierade biverkningar eller symtom på infusionsrelaterade reaktioner. För mer information kring hantering av dessa, se produktresumén. För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningsnummer dokumenteras.

 

Senaste översyn av produktresumén: 2023-04-24. För ytterligare information och priser se www.fass.se

AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje, Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se