Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna med uppskattningsvis 190.000 nya fall globalt (2015)1 och 550-600 nya fall årligen i Sverige2 och i takt med fler och förbättrade behandlingsalternativ så lever KLL-patienter längre.

Kronisk lymfocytisk leukemi är en typ av cancer där benmärgen bildar för många lymfocyter (en typ av vita blodkroppar). Eftersom antalet leukemiceller ökar i blod och benmärg finns det således mindre utrymme för friska vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar, vilket kan leda till infektion, anemi och lätt blödning3. Sjukdomen har för det mesta ett långsamt förlopp och patienter kan leva i flera år utan att ha några symtom.3

CALQUENCE® (akalabrutinib)

CALQUENCE® (akalabrutinib) godkändes den 5 november 2020 av den Europeiska läkemedelsmyndigheten.5

CALQUENCE är indicerat för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i monoterapi eller i kombination med obinutuzumab eller som monoterapi för behandling av vuxna patienter med KLL som har fått minst en tidigare behandling.5 CALQUENCE är en selektiv BTK-hämmare, som tas oralt två gånger om dagen. Calquence binder till BTK och hämmar tumörcellernas signalering via B-cells receptorn.5

Godkännandet av CALQUENCE baseras på två fas III randomiserade studier: ELEVATE-TN på naiva patienter och ASCEND på återfalls- och/eller refraktära KLL-patienter.5

I ELEVATE-TN fas III-studien (n = 535) var medianuppföljningstiden 28,3 månader (IQR 25,6-33,1).6

Median progressionsfri överlevnad var signifikant längre med CALQUENCE-obinutuzumab (NR,
95% KI NE – NE) än med obinutuzumab-klorambucil (22,6 månader, 95% KI 20,2–27,6), med en minskning av 90% i relativ risk för progression eller död med CALQUENCE-obinutuzumab (HR 0,10, 0,06–0,17; p <0,0001).6 Median progressionsfri överlevnad var också signifikant längre med CALQUENCE monoterapi (NR, intervall 34,2 – NE) kontra obinutuzumab-klorambucil (22,6, 95% KI 20,2–27,6) med en 80% relativ riskminskning av progression eller död (HR 0,20, 95% KI 0,13–0,30; p <0,0001).6

Adapted from Sharman JP, et al. Poster 7509 presented at ASCO 20217, 8

 

Långtidsdata för CALQUENCE® (akalabrutinib)  - 5 års uppföljning

ELEVATE-TN studien presenterar 5 års data på Calquence där säkerhet och effekt på 535 tidigare obehandlade KLL-patienter studerades. ELEVATE-TN är en fas 3-studie som tidigare visat bättre resultat för akalabrutinib med eller utan obinutuzumab jämfört med obinutuzumab plus klorambucil hos patienter med tidigare obehandlad KLL efter 28,36 och 46,9 månader8. Här redovisar vi de långsiktiga resultaten från denna studie efter 58,2 månader (~5 år) av uppföljning9.

 

 

Adapted from Sharman JP, et al. Presented at: ASCO Annual Meeting: June 3-8, 2022. Poster 7539.
† Estimated PFS rate at 60 months.9

 

Efter 5 år visar Calquence + obinutuzumab på en minskad risk för sjukdomsprogression eller död jämfört med obinutuzumab + klorambucil-armen, HR (95% CI): 0.11 (0.07, 0.16); P<0.0001.9 Medianvärdet för progressionsfri överlevnad var fortsatt signifikant längre med Calquence + obinutuzumab (NR) än med obinutuzumab + klorambucil (27,8 månader).9 Medianvärdet för progressionsfri överlevnad var också signifikant längre med Calquence monoterapi (NR) jämfört med obinutuzumab + klorambucil (27,8) för progression eller dödsfall, HR (95% CI): 0.21 (0.15, 0.30) P<0.0001.9

 

Calquence vanligaste biverkningar (alla grader) var diarré, infektion, huvudvärk, neutropeni och trötthet.8

 

Om du vill läsa ELEVATE studien i sin helhet vänligen beställ den här.

I ASCEND studien utvärderades säkerhet och effekt av Calquence i återfallen eller refraktär KLL på 310 patienter som hade fått minst en tidigare behandling utan BCL-2-hämmar eller B-cellsreceptorhämmare. Patienterna fick Calquence monoterapi eller prövarens val av antingen idelalisib + rituximab eller bendamustin + rituximab och resultatet visade:10

69% statistiskt signifikant minskad risk för sjukdomsprogression eller död (HR 0.31; 95% CI 0.20-0.49; P<0.0001) med CALQUENCE vs prövarens val10. PFS median Calquence Not Reached vs. prövarens val 16,5 månader (95% KI, 14,0 - 17,1 månader).10

 

Om du vill läsa ASCEND i sin helhet vänligen beställ den här.

CALQUENCE säkerhetsprofil är tolerabel och ligger i linje med förväntat resultat kopplat till dess verkningsmekanism.5

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Calquence (akalabrutinib) Rx, (F) = ingår i förmånen med begränsning: För behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som monoterapi för tidigare obehandlade KLL-patienter med 17p-deletion/TP53-mutation, som monoterapi för tidigare obehandlade KLL-patienter med omuterad IGHV eller en kromosomavvikelse; 11q-deletion eller som monoterapi för patienter som fått minst en tidigare behandling. Övriga antineoplastiska medel, proteinkinashämmare ATC-kod: L01EL02, 100 mg filmdragerade tabletter.

Indikationer: Calquence som monoterapi eller i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Calquence som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst en tidigare behandling. Behandling med Calquence ska initieras och övervakas av en läkare som har erfarenhet av användning av cancerläkemedel.

Varningsföreskrifter och begränsningar: Kraftiga blödningar inklusive blödningar i centrala nervsystemet och gastrointestinala blödningar, vissa med dödlig utgång, har inträffat hos patienter med hematologiska maligniteter behandlade med Calquence monoterapi och i kombination med obinutuzumab.

Patienter som får antitrombotiska läkemedel kan ha ökad risk för blödning. Övervaka patienter avseende tecken och symtom på infektion och sätt in lämplig medicinsk behandling. Fall av viral reaktivering av hepatit B-reaktivering har rapporterats hos patienter som fått Calquence. Hepatit B virus-status (HBV) bör fastställas innan behandling med Calquence påbörjas. Övervaka patienten för symtom på förmaksflimmer och fladder och ta ett EKG om medicinskt befogat.

Senaste översyn av produktresumén: 2023-08-16

För ytterligare information och priser se: www.fass.se

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se

 

Referenser:

  1. Global Burden of Disease Cancer Collaboration. Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-Years for 29 Cancer Groups, 1990 to 2016. JAMA Oncol. 2018;4(11):1553-1568.
  2. Nationellt Vårdprogram Kronisk Lymfatisk Leukemi, KLL 2022 https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/kll/vardprogram/  
  3. National Cancer Institute. Chronic Lymphocytic Leukemia Treatment (PDQ®)–Patient Version. Available online. Accessed June 2020.
  4. American Cancer Society. Key Statistics for Chronic Lymphocytic Leukemia. Available online. Accessed June 2020.
  5. Calquence (akalabrutinib) produktresumé, www.fass.se 
  6. Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, et al. Acalabrutinib with or without obinutuzumab versus chlorambucil and obinutuzumab for treatment-naive chronic lymphocytic leukaemia (ELEVATE-TN): a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;395:1278-1291 and supplementary appendix.
  7. Sharman JP et al. Acalabrutinib ± obinutuzumab versus obinutuzumab + chlorambucil in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia: Elevate-TN four-year follow up. Poster presented at: American Society of Oncology (ASCO) Annual Meeting; June 4-8, 2021. Abs 7509   
  8. Sharman JP et al. Efficacy and safety in a 4-year follow-up of the ELEVATE-TN study comparing acalabrutinib with or without Obinutuzumab versus obinutuzumab plus chlorambucil in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia, Leukemia, 1 January 2022.
  9. Sharman JP et al. Acalabrutinib ± obinutuzumab vs obinutuzumab + chlorambucil in treatment-naive chronic lymphocytic leukemia: 5-year follow-up of ELEVATE-TN. Poster presented at: American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting; June 3-7, 2022. Abs 7539
  10. Ghia et al. ASCEND: Phase III, Randomized Trial of Acalabrutinib Versus Idelalisib Plus Rituximab or Bendamustine Plus Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. J. Clin. Oncol. 2020;38(25):49-2861.