Behandling med Fasenra® (benralizumab)

Fasenra – Det enda biologiska läkemedel som reducerar 96% av eosinofilerna i luftvägsslemhinnan1*

*96% avser medianvärdet, jämfört med 47% i placebogruppen (p=0,039).1


Fasenra är en monoklonal antikropp, som är indicerad som tilläggsunderhållsbehandling till vuxna patienter över 18 år med svår eosinofil astma, som är otillräckligt kontrollerad trots högdos inhalationskortikosteroider och långverkande β-agonister.1

Den enda biologiska behandlingen som binder direkt till eosinofilen. Ger nästan en fullständig reduktion av eosinofiler i blodet.1

Dosering var 8 vecka, kan användas för självadministrering*1

Fem års uppföljningsperiod (median 3,4 år) avseende långtidssäkerhet visade inga nya säkerhets-signaler.3

I en öppen enarmad studie, Ponente, kunde 62,9% av patienterna som fick Fasenra eliminera användingen av OCS1

*De första tre doserna ges var fjärde vecka.1 Fasenra injektionspenna och Fasenra förfylld spruta kan användas för självadministrering om läkaren bedömer att det är lämpligt, efter adekvat utbildning i subkutan injektionsteknik och utbildning om tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner, till patienter utan anamnes på anafylaxi. Bör endast övervägas hos patienter som redan har erfarenhet av behandling med Fasenra.1

Eosinofil astma och Fasenras påverkan på blodeosinofiler

Många patienter med svår astma har förhöjda halter av blodeosinofiler. En registerstudie från 2021 (ISAR, Internationella Svår Astma Registret) som inkluderade 11 länder, visade att så många som 83,8% sannolikt är av eosinofil fenotyp*.2 Behandling med Fasenra leder till en så gott som fullständig reduktion av eosinofiler i blodet inom 24 timmar från den första dosen, vilken bibehålls under hela behandlingen.1

Fasenra kan även bidra till:

Färre exacerbationer jämfört med placebo hos patienter med blodeosinofilantal ≥300 celler/µL; 51% (p<0,001)5 respektive 28% (p=0,019)6.
Förbättrad lungfunktion (FEV1) jämfört med placebo hos patienter med blodeosinofilantal ≥300 celler/µL: 0,398 L vs 0,239 L, (p=0,001)5, respektive 0,330 vs 0,215 L, p=0,0106.
Reduktion av användning av orala kortikosteroider: 52% kunde eliminera användandet av OCS jämfört med 19% för placebogruppen4. I en öppen enarmad studie kunde 62,9% av patienterna upphöra med OCS7.

*Patients classified as most likely eosinophilic (grade 3) were those with highest BEC ever of ≥ 300 cells/mL or receiving anti-IL-5/anti-IL-5 receptor therapy, or with BEC of ≥150 to 300 cells/mL with (1) mOCS or (2) ≥2 of nasal polyps, elevated FENO, or late onset of disease.2

Lär dig mer om Fasenras verkningsmekanism på två minuter

 

Video som förklarar Fasenras verkningsmekanism

Vill du fördjupa dig i Fasenras studieprogram?

ZONDA-studien

Placebokontrollerad studie som utvärderade effekten av benralizumab vad gäller minskad användning av underhålls-OCS.4

Läs mer

SIROCCO-studien

Placebokontrollerad effektoch säkerhetsstudie hos patienter med blodeosinofilnivåer över 300 celler/uL. Utvärderade reduktion av exacerbationer, lunfunktion (förändringen från baseline av medel‑FEV1) och astmasymtomscore, ACQ‑6 och AQLQ(S)+12.5

Läs mer

CALIMA-studien

Placebokontrollerad effektoch säkerhetsstudie hos patienter med blodeosinofilnivåer över 300 celler/uL. Utvärderade reduktion av exacerbationer, lunfunktion (förändringen från baseline av medel‑FEV1) och astmasymtomscore, ACQ‑6 och AQLQ(S)+12.6

Läs mer

Hur används Fasenra?


Fasenra finns både som både injektionspenna och förfylld spruta. Rekommenderad dosering är 30 mg som subkutan injektion var 4:e vecka för de första 3 doserna, och därefter var 8:e vecka . Behandling med Fasenra ska initieras av läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av svår astma.

Fasenra injektionspenna och Fasenra förfylld spruta kan användas för självadministrering om läkaren bedömer att det är lämpligt, efter adekvat utbildning i subkutan injektionsteknik och utbildning om tecken och symtom på överkänslighetsreaktioner, till patienter utan anamnes på anafylaxi. Bör endast övervägas hos patienter som redan har erfarenhet av behandling med Fasenra.1

Läs mer på medicininstruktioner.se

Se video på hur pennan används

medicininstruktioner.se

Se video på hur sprutan används

medicininstruktioner.se

Beställ material här

Doskort

Kort information om Fasenras verkningsmekanism, studiedata, dosering och förvaring.

Beställ

Demopenna

Tom injektionspenna för demonstrationssyfte.

Beställ

Checklista för primärvård

Enkel tvåsidig remitteringsguide.

Beställ

Patientbroschyr

Ny uppdaterad broschyr för 2023.

Beställ

Varningar och försiktighet

  • Fasenra ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer.1
  • Patienterna ska instrueras att söka läkare om astman förblir okontrollerad eller förvärras efter att behandlingen har påbörjats.1
  • Abrupt utsättning av kortikosteroider efter insättning av Fasenra rekommenderas inte. Reduktion av kortikosteroiddoserna, om lämpligt, ska ske gradvis och under överinseende av läkare.1

Referenser

  1. fass.se / Fasenra

  2. Heaney LG, et al. Chest. 2021;160(3):814-830.

  3. Korn S, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021Dec;9(12):4381-92.e4. doi:0.1016/j.jaip.2021.07.058. Epub 2021 Sep 4

  4. Nair et al, N Engl J Med 2017;376, 2448-58

  5. Bleecker et al., Lancet 2016, 388(10056):2115-2127

  6. Fitzgerald et al., Lancet 2016, 388(10056):2128-2141

  7. Menzies-Gow et al., Lancet Respir Med 2022, 10 (1): 47-58

Fasenra (benralizumab)

Fasenra® (benralizumab) 30 mg injektionsvätska i förfylld spruta, Rx, (F) 30 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna, Rx, (F)= särskilda villkor för fömån gäller.

Benralizumab är en anti-eosinofil, humaniserad, afukosylerad monoklonal antikropp.

Indikation: Fasenra är indicerat som tilläggsunderhållsbehandling till vuxna patienter med svår eosinofil astma, som är otillräckligt kontrollerad trots högdos inhalationskortikosteroider och långverkande β‑agonister.

Dosering: Rekommenderad dos av benralizumab är 30 mg som subkutan injektion var 4:e vecka för de första 3 doserna, och därefter var 8:e vecka. Behandling med Fasenra ska initieras av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av svår astma. Fasenra injektionspenna och Fasenra förfylld spruta kan användas för självadministrering hos patienter som redan har erfarenhet av behandling med Fasenra, dock efter adekvat utbildning. Utförliga instruktioner för administrering med hjälp av förfylld spruta/förfylld injektionspenna (Fasenra Pen) finns i ”Bruksanvisningen”.

Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Fasenra ska inte användas för att behandla akuta exacerbationer. Abrupt utsättning av kortikosteroider efter behandlingsstart rekommenderas ej. Reduktion av kortikosteroiddosen , om lämpligt, ska ske gradvis och under överseende av läkare.
Graviditet: Som en försiktighetsåtgärd bör användning av Fasenra undvikas under graviditet.

Förmån: Den förfyllda sprutan och den förfyllda pennan subventioneras endast för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerad trots standardbehandling och antingen behandling med perorala kortikosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat.

Senaste översyn av produktresumén: 2023-07-20. För ytterligare information och priser se www.fass.se. AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se