Trixeo Aerosphere®

(budesonid, formoterol, glykopyrronium)

Trixeo Aerosphere – trippelbehandling vid KOL som förbättrar symtomkontroll* och minskar risken för exacerbationer1


Trixeo Aerosphere innehåller tre välkända substanser i en sprayformulering och är den enda fasta trippelkombinationen med budesonid.1 Behandlingen har funnits tillgänglig sedan i slutet av mars 2021. Sedan den 26 mars 2021 ingår Trixeo Aerosphere med generell subvention i förmånssystemet.

Vad är Trixeo Aerosphere?

Trixeo inhalationsspray innehåller två bronkvidgande substanser (glykopyrronium och formoterol) i kombination med en inhalationssteroid (budesonid). Samtliga substanser ingår sedan tidigare i läkemedel med mångårig klinisk erfarenhet. Budesonid är den mest använda inhalationssteroiden i Sverige2 och finns rekommenderad på samtliga läkemedelslistor.

Användarvänlig sprayinhalator

 

Trixeo_Inhaler_Evocap - v001.png

 • Den enda fasta trippelkombinationen med budesonid. Tre välkända substanser i en sprayformulering1.

 • Minskar dyspné vs både LAMA/LABA och ICS/LABA*1,2.

 • Minskar risken för måttliga och svåra exacerbationer vs LAMA/LABA och ICS/LABA1,2.

 • Effekt på lungfunktion och exacerbationer även studerat i en patienpopulation utan kända exacerbationer föregående år1,4.

Klinisk effekt

Effekt och säkerhet av Trixeo Aerosphere utvärderades hos symtomatiska patienter (CAT >10) med måttlig till mycket svår KOL i två randomiserade parallellgruppsstudier, ETHOS3 och KRONOS4. Båda studierna var dubbelblindade multicenterstudier. I dessa studier uppvisade Trixeo Aerosphere bättre effekt än dubbelbehandling med LAMA/LABA och ICS/LABA avseende bland annat:

 • reduktion av medelsvåra/svåra exacerbationer 1,3
  24% reduktion (1,08 vs 1,42 händelser per patientår; p<0,0001) jämfört med LAMA/LABA och 13% reduktion (1,08 vs 1,24 händelser per patientår; p=0,0027) jämfört med ICS/LABA.
 • förbättring av lungfunktionen 1,4
  22 ml skillnad (p=0,0139) vs LAMA/LABA och 79 ml skillnad vs ICS/LABA (p<0,0001)
 • förbättring av andfåddhet (TDI score) 1,3
  0,4 enheter förbättring; p<0,0001 vs LAMA/ LABA och 0,31 enheter förbättring; p<0,0001 vs ICS/LABA
 • förbättring av livskvalitet 1,3
  -1,62 (p<0,0001) jämfört med LAMA/LABA och -1,38 (p<0,0001) jämfört med ICS/LABA
 • minskad användning av vidbehovsmedicin 1,3
  -0,51 puffar/dag; p<0,0001 vs LAMA/LABA och -0,37 puffar/dag;p<0,0001 vs ICS/LABA

 

I det kliniska studieprogrammet jämfördes Trixeo med glykopyrronium/formoterol (LAMA/LABA) och budesonid/formoterol (ICS/LABA).

 

Samtliga läkemedel doserades med två inhalationer två gånger dagligen. 

*symtomkontroll syftar på minskad dyspné och minskad användning av akutmedicin

Indikation

Trixeo är indicerat för underhållsbehandling av vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår tillräcklig effekt (med avseende på symtomlindring och förebyggande av exacerbationer) med en kombination av en inhalerad kortikosteroid och en långverkande beta2-agonist (ICS/LABA), eller en kombination av en långverkande beta2-agonist långverkande muskarinantagonist (LABA/LAMA).1
 

 
Trixeo – enkelt för patienten

 • Kan vid behov användas med spacer.1

 • Snabb bronkdilaterande effekt, 1-3 minuter. 1

 • Trixeo tas både morgon och kväll1 – två inhalationer på morgonen och två inhalationer på kvällen.

För att beställa material nedan - klicka på respektive bild

 • Checklista exacerbationer

  Ett verktyg för patienten för att belysa eventuella försämringstillfällen sedan senaste mötet

 • Kortfattat om KOL

  En KOL-lathund baserad på senaste GOLD samt svenska riktlinjer. Lathunden är framtagen av Kjell Larsson.

 • Beställ reprint HERA COPD

  En nationell studie som beskriver KOL-patienters sjukhusvård och deras prognos.

 • STUDIE DESIGN

  Patienter

  • medelsvår till mycket svår KOL (FEV1 ≥25% till < 65%)*
  • CAT ≥10, Mean CAT >19
  • Underhållsbehandling ≥2 inhalerade läkemedel 
  • Exacerbationshistorik föregående år
   • ≥1 medelsvår/svår exacerbation om FEV1 <50 %
   • ≥2 medelsvåra eller en svår exacerbationer om FEV1 ≥50 %

  Läs merBeställ studien

 • STUDIE DESIGN

  Patienter

  • medelsvår till mycket svår KOL (FEV1 ≥25% till <80%)*
  • CAT ≥10, Mean CAT >18
  • Underhållsbehandling ≥2 inhalerade läkemedel
  • INGA krav på exacerbationer föregående år 
  • 74 % hade inte rapporterat någon exacerbation senaste året

  Beställ studien

 

 

E-learning med Kjell Larsson

Vill du lära dig mer om vilka konsekvenser en medelsvår eller svår KOL-exacerbation kan få på patientens livskvalitet, lungfunktion och överlevnad. Gör vår E-learning med professor Kjell Larsson, lungläkare vid Karolinska institutet.

Lunchwebb i fokus

Lär dig mer om KOL-exacerbationer och hur de kan förebyggas med Henning Stenberg, specialist i allmänmedicin och doktor i lungmedicin.

   

 

Vid KOL finns hos en del patienter en benägenhet till så kallade exacerbationer, vilket innebär periodvisa akuta försämringar av KOL-sjukdomens symtom. Exacerbationer leder till långvarigt försämrad livskvalitet, permanent förlust av lungfunktion samt en ökad risk för framtida sjukhusinläggning och död. Att förebygga exacerbationer är därför av yttersta vikt. Trots att vi idag har kunskap om flera effektiva åtgärder för att minska risken för exacerbationer får en alltför liten del av patienter med KOL en exacerbationsförebyggande behandling.
 • AstraZeneca bjuder in till COPD MASTERCLASS

  En terapiinriktad utbildning med fullt fokus på KOL

  COPD masterclass är ett utbildningskoncept framtaget av AstraZeneca, i samarbete med ledande experter inom lung- och allmänmedicin med syfte att ge dig en omfattande uppdatering inom KOL.

   

  Läs mer här

Trixeo Aerosphere® (formoterol, glykopyrronium, budesonid) 5 µg/7,2 µg/160 µg, inhalationsspray, suspension, R03AL11, Rx, F = ingår i förmånen

Indikationer: Trixeo Aerosphere är indicerat för underhållsbehandling av vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte är adekvat behandlade med en kombination av en inhalerad kortikosteroid och en långverkande β2-agonist eller en kombination av en långverkande β2-agonist och en långverkande muskarinantagonist (för effekter på symtomkontroll och prevention av exacerbationer).

Dosering och administrering: Den rekommenderade och maximala dosen är två inhalationer två gånger dagligen. Om en dos glöms bort bör den tas så snart som möjligt och nästa dos bör tas vid den vanliga tidpunkten. Dubbel dos ska inte tas för att kompensera för den glömda dosen.

Varningar och försiktighet: Detta läkemedel är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm, det vill säga är inte avsett för symtomlindring av bronkkonstriktion under akuta situationer. Administrering av formoterol/glykopyrronium/budesonid kan orsaka paradoxal bronkospasm med en omedelbar väsande andning och andnöd efter dosering och kan vara livshotande. Behandling med detta läkemedel ska omedelbart avbrytas om paradoxal bronkospasm inträffar. En ökning av incidensen av pneumoni har observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider.

 Senaste översyn av produktresumén: 2021/10. För fullständig information och priser se www.fass.se

AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje, Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se

Referenser:

*I det kliniska prövningsprogrammet jämfördes Trixeo Aerosphere med glykopyrronium/formoterol och budesonid/formoterol

 1. Trixeo Aerosphere, produktresumé 2021/10
 2. https://sdb.socialstyrelsen.se/if_lak/val.aspx. Senast uppdaterad 2022-02-28. Informationen hämtad 2022-04-28.
 3. Rabe KF et al. N Engl J Med 2020; 383:35-48
 4. Ferguson GT et al. Lancet Respir Med. 2018;6:747-758.

 

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här