Kronisk njursjukdom

Stipendium inom njurmedicin

Maria Tydén är 2023 års stipendiat

I samarbete med Svensk Njurmedicinsk Förening, delar AstraZeneca varje år ut ett stipendium på 80 000 kronor till forskning om hjärt-kärlsjukdom hos patienter med njursjukdom. 2023 års stipendium går till Maria Tydén och hennes arbete ”Cardiovascular disease in chronic kidney disease – biomarkers, potential mechanisms and risk stratification”, ett projekt med ambitionen att, på individnivå, utarbeta en riskkalkylator för kardiovaskulära händelser hos bloddialyspatienter.

 

Njurstipendiat2024_16-9.jpg

 

Maria Tydén får priset med bland annat följande motivering:

Ett väl genomtänkt projekt med sikte på att utvärdera traditionella och andra riskmarkörer för kardiovaskulära händelser hos patienter med njurfunktionsnedsättning”.

Målet med forskningsprojektet är att bättre förstå de mekanismer som ligger bakom den ökade risken för hjärtkärlhändelser hos patienter med olika grader av njursjukdom, med eller utan dialys. Detta kommer att undersökas genom att utvärdera olika, både traditionella och njurspecifika, biomarkörer som är kopplade till hjärtsjukdom såsom Troponin, IL-6 i flera stora patientmaterial.

– Mycket är ännu inte klarlagt gällande kopplingen mellan nedsatt njurfunktion och risken att drabbas av hjärtkärlhändelser. Det finns ett behov av att fortsatt utforska och förstå detta samband, vilket jag hoppas att våra forskningsprojekt kan bidra till. Nästa steg är att utarbeta en riskkalkylator för att förutsäga risken för hjärtkärlhändelser för personer med avancerad kronisk njursjukdom och hemodialys, berättar Maria Tydén, som blev specialist i infektionssjukdomar 2017, kompletterat med specialistexamen i njurmedicin.

Hennes forskningsintresse är sprunget ur en önskan att förbättra behandling och prognos för njursviktande patienter och en vilja att ständigt lära mer för att bli en duktig kliniker.

Är du nästa års stipendiat?

AstraZeneca och Svensk Njurmedicinsk Förening välkomnar både äldre etablerade och yngre forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium.

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området hjärt-kärlsjukdom hos njurpatienter. Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar 80 000 SEK.

Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området. Särskild vikt läggs vid patientnytta samt genomförbarhet. Man får max söka anslag två gånger för samma projekt. Beviljat medel ska redovisas vid ny ansökan eller inom 18 månader. Stipendiater förväntas presentera en vetenskaplig rapport och en ekonomisk redovisning senast sex månader efter det att projektet har avslutats.

Bedömning av ansökningar sker av en oberoende kommitté utsedd av Svensk Njurmedicinsk Förening.

Kontaktperson AstraZeneca: Mats Lindblad Medical Advisor. Tel: 070 268 32 42 eller mats.lindblad@astrazeneca.com

Kontaktperson Svensk Njurmedicinsk Förening Sophie Ohlsson, vetenskaplig sekreterare sophie.ohlsson@med.lu.se

 

För detaljer kring ansökan samt att hämta ansökningsblankett, vänligen besök: njurmed.se/forskning-anslag/ 

 

Lycka till med din ansökan!

Masterclass CKD, kronisk sjukdom

Medicinsk utbildningsserie för dig inom primärvården, som vi hoppas ska bidra till ökad kunskap och givande diskussioner kring de komplexa vägval man kan ställas inför vid omhändertagande av patienter med kronisk njursjukdom.

Läs mer och anmäl dig

LunchWebb

Diabetes – hjärta – njurar – lungor

Terapiinriktad utbildning med produktinformation. Återkommande föreläsningskoncept med nationellt erkända specialister, direktsänt till din mottagning kl. 12.05–12.45.

Se programmet

Masterclass hjärtsvikt

Masterclass HF är vår medicinska utbildningsserie med fokus på hjärtsvikt.

Läs mer och anmäl dig