Tezspire (tezepelumab) - vid svår astma

Tezspire subventioneras med begränsning1

Tezspire är ett läkemedel vid svår astma och är det första och enda astmaläkemedel som blockerar TSLP*. Tezepelumab är en monoklonal antikropp som är riktad mot TSLP och hindrar interaktion med TSLP-receptorn. Både allergiska och icke-allergiska utlösande faktorer inducerar TSLP-produktion vid astma. Blockering av TSLP med Tezspire reducerar nivån av ett brett spektrum av biomarkörer och cytokiner som förknippas med luftvägsinflammation såsom blodeosinofiler, eosinofiler i luftvägsslemhinnan, IgE, FeNO, IL‑5 och IL‑13.1

Tezspire subventioneras endast för patienter med otillräckligt kontrollerad astma trots underhållsbehandling med hög dos inhalationssteroider i kombination med ett annat läkemedel och som kännetecknas av förhöjda nivåer av eosinofiler och FeNO eller allergisk astma.1

*thymiskt stromalt lymfopoietin

Indikation

Tezspire är indicerat hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma som är otillräckligt kontrollerad trots högdos av inhalerade kortikosteroider plus ytterligare ett läkemedel som underhållsbehandling.1

MOA-film (Mechanism of Action)

 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Tezspire (tezepelumab) 210 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta eller förfylld injektionspenna (Rx),  (F)=särskilda villkor för förmån gäller. Tezepelumab är en human monoklonal antikropp. 

Indikation 
Tezspire är indicerat hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma som är otillräckligt kontrollerad trots högdos av inhalerade kortikosteroider plus ytterligare ett läkemedel som underhållsbehandling. 

Dosering Vuxna och ungdomar (12 år och äldre) 
Rekommenderad dos är 210 mg tezepelumab administrerat som subkutan injektion var fjärde vecka. Tezspire är avsett för långtidsbehandling. Beslut om fortsatt behandling ska tas minst en gång om året baserat på patientens nivå av astmakontroll. Behandling ska initieras av läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av svår astma 

Varningar och försiktighet 
För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Tezspire ska inte användas för att behandla akuta astmaexacerbationer. Abrupt utsättning av kortikosteroider efter behandlingsstart rekommenderas ej. Reduktion av kortikosteroiddosen, om lämpligt, ska ske gradvis och under överseende av läkare. 

Graviditet
Som en säkerhetsåtgärd ska användning av Tezspire under graviditet helst undvikas. 

Senaste översyn av produktresumén: 2023-04-18. För ytterligare information och priser se www.fass.se. AstraZeneca AB, AstraZeneca Sverige, 151 85 Södertälje Tel 08-553 260 00. www.astrazeneca.se 

Subventioneras endast för patienter med otillräckligt kontrollerad astma trots underhållsbehandling med hög dos inhalationssteroider i kombination med ett annat läkemedel och som kännetecknas av förhöjda nivåer av eosinofiler och FeNO eller allergisk astma.  

Ref 1: Tezspire fass.se